Jakie są zasady wykonywania i oceniania ćwiczeń?

Poniżej przedstawiamy zasady, wg których oceniamy poprawność wykonanych ćwiczeń, oraz zbiór porad przydatnych przy ich wykonywaniu.

Wielkość liter

Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli gdzieś będzie oczekiwana duża litera, a Ty napiszesz małą, zostanie to ocenione jako błąd. Pamiętaj na przykład, że zdania zaczynamy pisać z dużej litery.

Znaki interpunkcyjne

Do znaków interpunkcyjnych zaliczamy przecinki, kropki, znaki zapytania itp. Pamiętaj że każde zdanie, które piszesz, powinno kończyć się - w zależności od rodzaju zdania - kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. Pomijanie tych znaków lub ich nieprawidłowe używanie z punktu widzenia zasad pisowni jest błędem. Nasz program oceniający stosuje jednak wyjątek - pominięcie kropki na końcu zdania nie jest zaliczane jako błąd.

Kilka możliwych odpowiedzi

Jeśli na pytanie podane w ćwiczeniu można odpowiedzieć na kilka różnych sposobów, program oceniający bierze to pod uwagę. Gdy klikniesz przycisk "Porównaj" aby zobaczyć prawidłową odpowiedź, możesz czasem spotkać się z zapisem "Odpowiedź A / Odpowiedź B", czyli mogą wystąpić dwie odpowiedzi (lub więcej) oddzielone znakiem "/". Wówczas podanie którejkolwiek z tych odpowiedzi skutkuje pomyślnym zaliczeniem pytania.

Uwaga. Ćwiczenia służą utrwalaniu wiadomości z lekcji kursu, uwzględniają więc tylko te odpowiedzi, które zostały podane w danej lekcji przez autorkę kursu. Nie uwzględniają one wszystkich możliwych poprawnych odpowiedzi, które mogłaby podać osoba będąca na wysokim poziomie zaawansowania w danym języku obcym, gdyż nie taki jest cel tych ćwiczeń.

Dowolne słowa w odpowiedziach

Niektóre pytania oczekują podania odpowiedzi, w której wystąpi słowo z dużego zbioru możliwych słów, np. imię, nazwa hobby itp. Wówczas w prawidłowej odpowiedzi do tego pytania słowo takie jest oznaczone znakiem "*" (gwiazdka). Program oceniający nie sprawdza wówczas poprawności tego słowa, przyjmuje jedynie, że musi się tam znaleźć co najmniej jedna litera.

Układanie kolejności dialogów

Zdania tworzące dialogi przestawiamy za pomocą myszki metodą "przeciągnij i upuść". W tym celu najeżdżamy kursorem myszki na wybrane zdanie, klikamy je i trzymając wciśnięty przycisk przesuwamy na właściwe miejsce. Następnie puszczamy przycisk i zdanie dialogu wskakuje na nowe miejsce. Na urządzeniach mobilnych działa przesuwanie zdań góra-dół przy użyciu palca.

Klawiatura wirtualna

Klawiatura wirtualna zawiera litery typowe dla danego języka, niedostępne normalnie na sprzętowej klawiaturze. Pozwala na wstawianie tych liter w pola edycyjne ćwiczeń przy użyciu myszki i stanowi alternatywę dla używania obcojęzycznych układów klawiatury. Przycisk Shift, jeśli jest dostępny, służy do przełączania widoku małych/dużych liter.