Lekcja próbna

Kłócić się tak - ale o co?!

Streiten ja - aber worüber?!

Stunde 48, Thema: Streiten ja - aber worüber?!
Lekcja 48, Temat: Spierać się tak - ale o co?!

Hallo!

Miło mi powitać Cię na kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się głównie gramatyką, chociaż nie zabraknie też odrobiny nowego słownictwa.

Zapraszam Cię na krótkie powtórzenie słownictwa i zwrotów z poprzedniej lekcji.

Wstaw brakujące słówko "zu", ale tylko tam, gdzie trzeba:

1. Ich will heute ins Kino ... gehen.

2. Er hat vor, mehr ... lernen.

3. Magst du Musik ... hören?

4. Wir haben keine Lust, Eis ... essen.

5. Ich höre das Kind ... schreien.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy poprawnie rozwiązałeś zadanie, zerknij tu:

Zobacz odpowiedzi

W razie gdybyś miał jeszcze jakiekolwiek problemy z tym materiałem, zachęcam Cię gorąco, żebyś do niego wrócił, zanim przejdziemy dalej.


Pierwszą połowę lekcji poświęcimy słownictwu: pomówimy sobie o rodzinie. Osoby z najbliższej rodziny już poznałeś w pierwszej części kursu, teraz zajmiemy się dalszymi krewnymi:
der entfernte Verwandte
daleki krewny
der Urgroßvater
pradziadek
die Urgroßmutter
prababcia
der Urenkel
prawnuk
die Urenkelin
prawnuczka
der Enkel
wnuk
die Enkelin
wnuczka
der Cousin
kuzyn
die Cousine/ Kusine
kuzynka
der Neffe
siostrzeniec/ bratanek
die Nichte
siostrzenica/ bratanica
die Schwiegereltern
teściowie
der Schwiegervater
teść
die Schwiegermutter
teściowa
der Schwiegersohn
zięć
die Schwiegertochter
synowa

Teraz zajmiemy się gramatyką.

W języku niemieckim jest pewna grupa czasowników, które albo wymagają dopełnienia w odpowiednim przypadku, albo łączą się z dopełnieniem za pomocą konkretnego przyimka - fachowo określa się ten fakt "rekcją czasownika". Na nasze szczęście duża część czasowników w języku niemieckim pokrywa się z językiem polskim (pod względem wymogu odpowiedniego przypadku), wymienimy tylko te czasowniki, które rządzą innym przypadkiem i co za tym idzie, sprawiają trudności w prawidłowym używaniu.

Jako pierwszą omówimy grupę czasowników wymagających dopełnienia w odpowiednim przypadku. Jak wiesz, w języku niemieckim są cztery przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik i biernik. Czasowniki łączące się z konkretnym przypadkiem omawiam w osobnej grupie, mam nadzieję, że ułatwi Ci to ich zapamiętanie.

1. Do czasowników wymagających mianownika (Nominativ) należą m.in.
"sein" - "być",
"werden" - "stać się, zostać",
"bleiben" - "zostawać, pozostawać":
Mein Schwiegervater ist ein guter Freund.
Mój teść jest dobrym przyjacielem.
Seine Nichte wird eine berühmte Kinderärztin.
Jego siostrzenica będzie znanym pediatrą.
Dein Cousin ist ein guter Mensch geblieben.
Twój kuzyn pozostał dobrym człowiekiem.

2. Czasowniki wymagające dopełniacza (Genitiv) to m.in.
"gedenken" - "wspominać, pamiętać",
"sich erfreuen" - "cieszyć się czymś",
"bedürfen" - "wymagać",
"sich schämen" - "wstydzić się":
Wir gedenken des verstorbenen Urgroßvaters.
Wspominamy zmarłego pradziadka.
Meine Urgroßeltern erfreuen sich bester Gesundheit.
Moi pradziadkowie cieszą się świetnym zdrowiem.
Die kranke Enkelin bedurfte der Ruhe.
Chora wnuczka wymagała spokoju.
Die Nichte soll sich ihrer Faulheit schämen.
Siostrzenica powinna wstydzić się swojego lenistwa.

3. Kolejną grupę stanowią czasowniki wymagające celownika (Dativ). Należą do nich między innymi:
"ähneln" - "być podobnym",
"begegnen" - "spotkać",
"gehören" - "należeć do kogoś",
"zustimmen" - "zgadzać się":
Sie ähnelt ihrem Vater sehr.
Ona jest bardzo podobna do swojego ojca.
Ich bin dem Onkel auf der Straße begegnet.
Spotkałem wujka na ulicy.
Das Buch gehört seinem Bruder.
Książka należy do jego brata.
Der Vater stimmt meinem Vorschlag zu.
Tata zgadza się z moją propozycją.

4. Ostatnia grupa to czasowniki łączące się z biernikiem (Akkusativ). Tutaj warto wymienić:
"anrufen" - "zadzwonić",
"beneiden" - "zazdrościć",
"nennen" - "nazywać",
"stören" - "przeszkadzać":
Die Tochter ruft ihre Mutter selten an.
Córka rzadko dzwoni do swojej mamy.
Die Cousine beneidet mich um meine Arbeit.
Kuzynka zazdrości mi mojej pracy.
Sie hat ihren Bruder einen Esel genannt.
Ona nazwała swojego brata osłem.
Stört mich nicht, ich muss das Buch zu Ende lesen!
Nie przeszkadzajcie mi, muszę przeczytać do końca książkę!


Wiele czasowników w języku niemieckim łączy się z dopełnieniem za pomocą określonego przyimka, który z kolei wymaga odpowiedniego przypadku. Zaraz poznasz najważniejsze i najczęściej używane czasowniki wraz z występującymi z nimi przyimkami:

"denken an" + Akkusativ - "myśleć o" + biernik
Sein Vater denkt immer an seine Arbeit.
Jego tata myśli zawsze o swojej pracy.
"sich erinnern an" + Akkusativ - "przypominać sobie coś/kogoś" + biernik
Der Opa erinnert sich gern an seine Kindheit.
Dziadek przypomina sobie chętnie swoje dzieciństwo.
"schreiben an" + Akkusativ - "pisać do" + biernik
Ich schreibe an meinen Vater.
Piszę do mojego taty.
"teilnehmen an" + Dativ - "brać udział w" + celownik
Meine Mutter nimmt an einem Kochwettbewerb teil.
Moja mama bierze udział w konkursie kulinarnym.
"antworten auf" + Akkusativ - "odpowiadać na" + biernik
Antworte auf meine Frage!
Odpowiedz na moje pytanie!
"aufpassen auf" + Akkusativ - "uważać na" + biernik
Passen Sie auf Ihre Kinder auf!
Proszę uważać na swoje dzieci!
"bestehen auf" + Dativ - "obstawać przy czymś" + celownik
Ich bestehe auf meiner Meinung.
Obstaję przy swoim zdaniu.
"sich freuen auf" + Akkusativ - "cieszyć się na" + biernik
Die Schüler freuen sich auf die kommenden Ferien.
Uczniowie cieszą się na nadchodzące ferie.
"sich vorbereiten auf" + Akkusativ - "przygotowywać się do" + biernik
Die Familie bereitet sich auf die Reise vor.
Rodzina przygotowuje się do podróży.
"warten auf" + Akkusativ - "czekać na" + biernik
Ich warte auf meine Mutter.
Czekam na moją mamę.
"helfen bei" + Dativ - "pomagać w" + celownik
Die Eltern helfen mir bei dem Umzug.
Rodzice pomogą mi w przeprowadzce.
"danken für" + Akkusativ - "dziękować za" + biernik
Er dankt mir für das Geschenk.
On dziękuje mi za prezent.
"sich interessieren für" + Akkusativ - "interesować się czymś" + biernik
Interessierst du dich für Fußball?
Czy interesujesz się piłką nożną?
"ankommen in" + Dativ - "przybyć do" + celownik
Wann kommt sie in Wien an?
Kiedy ona przybędzie do Wiednia?
"sich verlieben in" + Akkusativ - "zakochać się w" + biernik
Er hat sich in meine Schwester verliebt.
On zakochał się w mojej siostrze.
"anfangen mit" + Dativ - "zaczynać" + celownik
Wann fängst du mit der Arbeit an?
Kiedy zaczynasz pracę?
"sich beschäftigen mit" + Dativ - "zajmować się" + celownik
Sie beschäftigt sich nur mit ihren Kindern.
Ona zajmuje się tylko swoimi dziećmi.
"fragen nach" + Dativ - "pytać o" + celownik
Ich fragte ihn nach seiner Handynummer.
Zapytałem go o numer jego komórki.
"sich ärgern über" + Akkusativ - "złościć się" + biernik
Ich habe mich sehr über dich geärgert.
Strasznie się na ciebie zdenerwowałem.
"sich freuen über" + Akkusativ - "cieszyć się z" + biernik
Die Oma freut sich über die Blumen.
Babcia cieszy się z kwiatków.
"sprechen über" + Akkusativ - "rozmawiać o" + biernik
Wir sprechen oft über unsere Probleme.
Często rozmawiamy o naszych problemach.
"streiten über" + Akkusativ - "spierać się o" + biernik
Ich und mein Mann streiten über Politik.
Ja i mój mąż spieramy się o politykę.
"bitten um" + Akkusativ - "prosić o" + biernik
Der Mann bittet um meine Hilfe.
Mężczyzna prosi o moją pomoc.
"sich kümmern um" + Akkusativ - "troszczyć się o" + biernik
Wir kümmern uns um unsere Großeltern.
Troszczymy się o naszych dziadków.
"Angst haben vor" + Dativ - "bać się czegoś" + celownik
Das Kind hat Angst vor Hunden.
Dziecko boi się psów.

Nie jest to kompletna lista czasowników - podałam Ci tylko te z nich, na których formy podstawowe już wcześniej się natknąłeś lub takie, na które często się natkniesz. Nauczenie się tych form to sporo nauki, więc nie chciałam Ci dokładać kolejnych nowych słówek. Lecz jeśli moje propozycje nie zaspokajają Twojego apetytu na wiedzę, to kompletną listę czasowników łączących się z przyimkami znajdziesz w każdym dobrym słowniku.

Czasem dochodzi do sytuacji konfliktowych, trzeba się wtedy jakoś zareagować i teraz się tego nauczymy. Często źródłem konfliktów są małe niedomówienia, więc aby im zapobiegać, nauczymy się teraz wyrażać swoje preferencje, odczucia, albo odmienne zdanie.

Jeśli coś Ci się podoba, możesz powiedzieć tak:
Das gefällt mir.
To mi się podoba.
Prima!
Świetnie!
Toll!
Fantastycznie!
Mit Vergnügen!
Z przyjemnością!
Das hört sich gut an.
Brzmi to dobrze.

Natomiast w przypadku, gdybyś nie był zdecydowany lub nie chcesz wprost odmówić rozmówcy, powiedz tak:
Ich weiß noch nicht.
Jeszcze nie wiem.
Vielleicht.
Być może.
Wahrscheinlich.
Prawdopodobnie.

Jeśli jednak nie jesteś z czegoś zadowolony, bądź szczery i zareaguj następująco:
Das gefällt mir nicht.
To mi się nie podoba.
Dazu habe ich keine Lust.
Nie mam na to ochoty.
Das kommt nicht in Frage.
To nie wchodzi w rachubę.
Auf gar keinen Fall!
W żadnym wypadku!

Jeśli nie zgadzasz się z czyjąś opinią, możesz wyrazić swoje zdanie w ten oto sposób:
Ich bin nicht deiner Meinung.
Nie jestem twojego zdania.
lub:
Da stimme ich dir nicht zu.
Nie zgadzam się z tobą.


Na dzisiaj wystarczy tych wiadomości. Pamiętaj, żeby powtórzyć przerobiony materiał. Pomogą Ci w tym ćwiczenia i ściągi, które dla Ciebie przygotowałam. Na następnej lekcji nauczysz się wyrażeń i zwrotów związanych z przyjaźnią, pisać sms-y i rozszyfrowywać najczęściej w nich występujące skróty.

Bis bald,
Kasia

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Übung 1.

Przetłumacz podane rzeczowniki na język niemiecki. Pamiętaj o rodzajniku!
a)
prawnuk
b)
prababcia
c)
kuzyn
d)
daleki krewny
e)
siostrzenica
f)
zięć
g)
teściowa

Ćwiczenie 2. Übung 2.

Wpisz odpowiedni przyimek w puste miejsce!
a)
Er denkt oft
seine Frau.
b)
Nimmst du
dem Sportwettbewerb teil?
c)
Der Schüler antwortet nicht
die Frage.
d)
Sie passt morgen
die Kinder auf.
e)
Interessierst du dich
Sport?
f)
Die Oma freut sich
den Besuch.
g)
Das Kind hat Angst
Katzen.

Ćwiczenie 3. Übung 3.

Wstaw odpowiedni rodzajnik! Wybierz poprawną odpowiedź!
a)
Meine Kusine ist
gute Freundin.
b)
Ihr Sohn wird
bekannter Schauspieler.
c)
Die Mutter ruft
Tochter oft an.
d)
Das Auto gehört
Bruder.
e)
Ich bin
Lehrerin auf der Straße begegnet.
f)
Sie gedenkt
verstorbenen Großvaters.
g)
Sie ähnelt
Mutter sehr.

Ćwiczenie 4. Übung 4.

Ułóż zdania z odpowiednich form podanych słów. Wyrazy, od których masz rozpocząć zdanie, są pogrubione.
a)
sich erinnern / an / der Opa / die Jugend.
b)
sich freuen / die Sommerferien / du / auf / ?
c)
sich vorbereiten / ich / auf / die Prüfung
d)
er / um / Hilfe / bitten
e)
danken / wir / für / die schönen Blumen.
f)
nach / fragen / er / dem Weg ins Hotel.
g)
ankommen / wann / du / in Berlin / ?

Ćwiczenie 5. Übung 5.

Przetłumacz zdania.
a)
Das gefällt mir.
b)
Toll!
c)
Mit Vergnügen!
d)
Ich weiß noch nicht.
e)
Wahrscheinlich.
f)
Dazu habe ich keine Lust.
g)
Ich stimme dir nicht zu.
Twój bieżący wynik:
0%

Ściąga

Familienmitglieder - Członkowie rodziny

der entfernte Verwandte daleki krewny
der Urgroßvater pradziadek
die Urgroßmutter prababcia
der Urenkel prawnuk
die Urenkelin prawnuczka
der Enkel wnuk
die Enkelin wnuczka
der Cousin kuzyn
die Cousine/ Kusine kuzynka
der Neffe siostrzeniec/ bratanek
die Nichte siostrzenica/ bratanica
die Schwiegereltern teściowie
der Schwiegervater teść
die Schwiegermutter teściowa
der Schwiegersohn zięć
die Schwiegertochter synowa

Czasowniki łączące się z rzeczownikiem w konkretnym przypadku

Czasowniki łączące się z mianownikiem

Do czasowników wymagających mianownika (Nominativ) należą m.in.

sein być
werden stać się, zostać
bleiben zostawać, pozostawać

Czasowniki łączące się z dopełniaczem

Czasowniki wymagające dopełniacza (Genitiv) to m.in.
gedenken wspominać, pamiętać
sich erfreuen cieszyć się czymś
bedürfen wymagać
sich schämen wstydzić się

Czasowniki łączące się z celownikiem

Kolejną grupę stanowią czasowniki wymagające celownika (Dativ). Należą do nich między innymi:

ähneln być podobnym
begegnen spotkać
gehören należeć do kogoś
zustimmen zgadzać się

Czasowniki łączące się z biernikiem

Ostatnia grupa to czasowniki łączące się z biernikiem (Akkusativ). Tutaj warto wymienić:

anrufen zadzwonić
beneiden zazdrościć
nennen nazywać
stören przeszkadzać

Czasowniki łączące się z przyimkiem

denken an + Akkusativ myśleć o + biernik
sich erinnern an + Akkusativ przypominać sobie coś/ kogoś + biernik
schreiben an + Akkusativ pisać do + biernik
teilnehmen an + Dativ brać udział w + celownik
antworten auf + Akkusativ odpowiadać na + biernik
aufpassen auf + Akkusativ uważać na + biernik
bestehen auf + Dativ obstawać przy czymś + celownik
sich freuen auf + Akkusativ cieszyć się na + biernik
sich vorbereiten auf + Akkusativ przygotowywać się do + biernik
warten auf + Akkusativ czekać na + biernik
helfen bei + Dativ pomagać w + celownik
danken für + Akkusativ dziękować za + biernik
sich interessieren für + Akkusativ interesować się czymś + biernik
ankommen in + Dativ przybyć do + celownik
sich verlieben in + Dativ zakochać się w + celownik
anfangen mit + Dativ zaczynać + celownik
sich beschäftigen mit + Dativ zajmować się + celownik
fragen nach + Dativ pytać o + celownik
sich ärgern über + Akkusativ złościć się + biernik
sich freuen über + Akkusativ cieszyć się z + biernik
sprechen über + Akkusativ rozmawiać o + biernik
streiten über + Akkusativ spierać się o + biernik
bitten um + Akkusativ prosić o + biernik
sich kümmern um + Akkusativ troszczyć się o + biernik
Angst haben vor + Dativ bać się czegoś + celownik

Seine Meinung sagen - Wyrażanie swojego zdania

Das gefällt mir. To mi się podoba.
Prima! Świetnie!
Toll! Fantastycznie!
Mit Vergnügen! Z przyjemnością!
Das hört sich gut an. Brzmi to dobrze.
Ich weiß noch nicht. Jeszcze nie wiem.
Vielleicht. Być może.
Wahrscheinlich. Prawdopodobnie.
Das gefällt mir nicht. To mi się nie podoba.
Dazu habe ich keine Lust. Nie mam na to ochoty.
Das kommt nicht in Frage. To nie wchodzi w rachubę.
Auf gar keinen Fall! W żadnym wypadku!
Ich bin nicht deiner Meinung. Nie jestem twojego zdania.
Da stimme ich dir nicht zu. Nie zgadzam się z tobą.